Broadcasting System – YKQ-1Z

YKQ-1Z Main remote station